يکشنبه 11 آبان 1399
   

نکات طراحی سوله

 • بارگذاری برای بار مرده ، بار برف و بار نامتقارن   
 • بارگذاری جانبی سوله شامل بار باد و زلزله
 • بارگذاری جرثقیل برای سوله
 • ضریب منطقه ای
 • ارتفاع جانبي سوله و ارتفاع دیوار
 • دهانه و طول سوله
 • تعداد قاب هاي طولي سوله
 • درز انقطاع
 • محاسبه ضریب طول موثر
 • درصد شیب سقف سوله
 • پوشش مورد نظر سقف سوله (ساندویچ پنل یا ورق گالوانیزه وتوری مرغی)
 • تنش مجاز خاک منطقه موردنظر و نوع زمین ساختگاه
 • نحوه کنترل جابجایی
 • طراحی اتصالات و بیس پلیت برای سوله
 • طراحی تیر حمال جرثقیل
 • طراحی پرلین ها به کمک نرم‌افزار
 • طراحی میل مهار(sag rod )
 • ارائه طرحی با حداقل دورریز ورق
 • ارائه دفترچه محاسبات کامل سوله