پنجشنبه 08 آبان 1399
   

سوله

بر کسی پوشیده نیست که از دیرباز فلز ماده ای بوده مقاوم و شکل پذیر که توانایی آن را دارد تا آنچه شود که بشر فکرمی کند و می خواهد.او به خواست بشر ذوب می شود منعطف می شود و سپس سخت. گاه تیغ برنده ای برای شکار و گاه وسیله ای برای دفاع  و گاهی سقفی برای زندگی و کار...نوع پیشرفت بشراین کارکرد را به سمتی سوق داد که از این ماده ی سخت در تمامی زندگی خود به کار ببرد. ساختمانهای بلند مرتبه وغول آسا، وسایل ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی و محلی برای کار. سوله ها نیز یکی از این کارکردها می باشند.سوله خود در تعریف عام به معنای سازه ی فلزی با سقف شیبدار(زاویه دار، قوسی یا خرپا) است که بر پایه ی محاسبات فنی خاص طراحی و اجرا می شود.در سازه هایی با دهانه های بزرگ مانند ساختمان های صنعتی (کارگاهها و شرکتها) ،ساختمانهای تجاری و مسکونی، آشیانه هواپیماها، انبارها ومحل نگهداری طیور و... نیزسازه ی سوله یک سازه ی کاربردی می باشد.